Dun Min Poem: To Cao Xueqin – 敦敏《赠曹雪芹》

赠曹雪芹 [清]敦敏 碧水青山曲径遐[1], 薜萝[2]门巷足烟霞。 寻诗人去留僧舍[3], 卖画钱来付酒家。 燕市狂歌悲遇合[4], 秦淮残梦忆繁华。 新愁旧恨知多少, 一醉酕醄[5]白眼斜。 注释: [1]遐:远。 [2]薜萝:薜荔和女萝,蔓生植物,这里指门巷用茅草修成。 [3]留僧舍:指曹雪芹常留宿于僧舍。 [4]遇合:意外的相逢。 [5]酕醄:大醉的样子。 To Cao Xueqin[1] Dun Min[2] A long, long winding path leads to green hill …

Dun Min Poem: To Cao Xueqin – 敦敏《赠曹雪芹》 Read More »