Pan Lang

Pan Lang Poem: Fountain of Wine (III) –潘阆《酒泉子·长忆观潮》

酒泉子 潘阆 长忆观潮[1], 满郭[2]人争江上望。 来疑沧海尽成空, 万面鼓声中。 弄潮儿[3]向涛头立, 手把红旗旗不湿。 别来几向梦中看, 梦觉尚心寒。   注释: [1]观潮:杭州湾钱塘江口的涌潮,为天下奇观。杭州自古有中秋观潮的风俗。 [2]满郭:满城郭,城楼外围加筑的一道城墙。 [3]弄潮儿:在水中迎潮戏浪的人。 Fountain of Wine (III) Pan Lang I still remember watching tidal bore, The town poured …

Pan Lang Poem: Fountain of Wine (III) –潘阆《酒泉子·长忆观潮》 Read More »

Pan Lang Poem: Fountain of Wine (II) – 潘阆《酒泉子·长忆西山》

酒泉子 潘阆 长忆西山。 灵隐寺前三竺[1]后, 冷泉亭上旧曾游, 三伏似清秋。 白猿时见攀高树, 长啸一声何处去。 别来几向画图看, 终是欠峰峦。   注释: [1]三竺:杭州灵隐山飞来峰东南有上天竺、中天竺和下天竺三座山,合称三竺,洞穴幽奇。 Fountain of Wine (II) Pan Lang I still remember West Mountain: Three bamboo groves in front, shady …

Pan Lang Poem: Fountain of Wine (II) – 潘阆《酒泉子·长忆西山》 Read More »

Pan Lang Poem: Fountain of Wine (I) – 潘阆《酒泉子·长忆西湖》

酒泉子 潘阆 长忆西湖。 尽日[1]凭阑楼上望, 三三两两钓鱼舟, 岛屿正清秋。 笛声依约芦花里, 白鸟[2]成行忽惊起。 别来闲整钓鱼竿, 思入水云[3]寒。   注释: [1]尽日:整天。 [2]白鸟:白鹭,也叫鹭鸶,腿修长,能涉水捕食鱼虾等。 [3]水云:指远方江面与天际云朵交会在一起的地方。 Fountain of Wine (I) Pan Lang I still remember West Lake, Where, leaning on the …

Pan Lang Poem: Fountain of Wine (I) – 潘阆《酒泉子·长忆西湖》 Read More »