Wang Shizhen

Wang Shizhen Poem: On River Qinhuai – 王士祯《秦淮杂诗》

秦淮杂诗 [清]王士祯 年来肠断秣陵[1]舟, 梦绕秦淮[2]水上楼。 十日雨丝风片里, 浓春烟景似残秋。 注释: [1]秣陵:今南京市,秦朝称为秣陵。 [2]秦淮:秦淮河,是南京市名胜之一。 On River Qinhuai[1] Wang Shizhen For years my broken heart yearns for a sail in vain; My dreams still haunt the …

Wang Shizhen Poem: On River Qinhuai – 王士祯《秦淮杂诗》 Read More »

Wang Shizhen Poem: Passing Again by the Virgin’s Temple – 王士祯《再过露筋祠》

再过露筋祠 [清]王士祯 翠羽[1]明珰[2]尚[3]俨然[4], 湖云祠树碧于烟。 行人系缆[5]月初坠[6], 门外野风开白莲。 注释: [1]翠羽:指女子细长的眉毛,这里形容“圣女”的美丽。 [2]明珰:用明珠制成的耳环。 [3]尚:还,仍然。 [4]俨然:形容庄重严肃。 [5]系缆:系结船索,停船靠岸。 [6]坠:落下。 Passing Again by the Virgin’s Temple Wang Shizhen[1] Her eyebrows are still green and her earrings still …

Wang Shizhen Poem: Passing Again by the Virgin’s Temple – 王士祯《再过露筋祠》 Read More »

Wang Shizhen Poem: General Qi’s Sword – 王世贞《戚将军赠宝剑歌》

戚将军赠宝剑歌 [明]王世贞 毋嫌身价抵千金, 一寸纯钩[1]一寸心。 欲识命轻恩重处, 灞陵[2]风雨夜来深。 注释: [1]纯钩:古代宝剑名。 [2]灞陵:古地名,本作“霸陵”。故址在今陕西省西安市东。 General Qi’s Sword[1] Wang Shizhen Can thousand coins of gold buy a sword of this kind? Each inch of steel reveals …

Wang Shizhen Poem: General Qi’s Sword – 王世贞《戚将军赠宝剑歌》 Read More »