Yang Weizhen

Yang Weizhen Poem: Waterfall of Mount Lu – 杨维桢《庐山瀑布谣》

庐山[1]瀑布谣 [元]杨维桢 银河忽如瓠子决[2], 泻诸五老之峰[3]前。 我疑天仙[4]织素练[5], 素练脱轴垂青天。 便欲手把并州剪[6], 剪取一幅玻璃烟。 相逢云石子, 有似捉月仙[7]。 酒喉无耐夜渴甚, 骑鲸吸海[8]枯桑田。 居然化作千万丈, 玉虹倒挂清冷渊。 注释: [1]庐山:在江西九江市南,风景秀美,多瀑布。 [2]瓠子决:指黄河决口。瓠子,地名,在河南濮阳县南面。 [3]五老之峰:指庐山南面的五老峰。 [4]天仙:织女。 [5]素练:白色绢绸。 [6]并州剪:古代并州(今山西太原一带)所产的剪刀,以锋利著称。 [7]捉月仙:指李白。相传李白泛舟游采石矶,醉后入江中捉月而死。 [8]骑鲸吸海:骑着鲸鱼去吸东海的水。 Waterfall of Mount Lu Yang Weizhen Like …

Yang Weizhen Poem: Waterfall of Mount Lu – 杨维桢《庐山瀑布谣》 Read More »